DDOM - DZIENNY DOM OPIEKI MEDYCZNEJ

 

DZIENNY DOM OPIEKI MEDYCZNEJ to projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa V – Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych. Numer projektu, WND-POWR. 05.02.00-00-0139/15, Numer umowy: POWR.05.02.00-00-0139/15-00. Okres realizacji 01-06-2016 do 30-06-2018r.

Dzienny Dom Opieki Medycznej jest jedną z form deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi. Jest wyodrębnioną strukturalnie częścią podmiotu leczniczego Caritas Archidiecezji Gdańskiej przy ul. Fromborskiej 24 w Gdańsku. W dziennym domu opieki medycznej zapewnia się opiekę medyczną w warunkach zbliżonych do domowych.

Dodatkowo w ramach projektu przewidziano działania edukacyjne (5 spotkań 5-godz, łącznie 25 h x 4 edycje) skierowane do rodzin i opiekunów pacjenta przebywającego w Dzienny Dom Opieki Medyczne, przygotowujące do kontynuacji opieki nad osobą niesamodzielną. Działania edukacyjne skierowane są do osób będących członkiem rodziny pacjenta przebywającego 
w Dzienny Dom Opieki Medycznej i/lub pełniących rolę faktycznego opiekuna pacjenta przebywającego w Dzienny Dom Opieki Medycznej.

MIEJSCE

Centrum Pomocowe Caritas, ul. Fromborska 24 Gdańsk
DLA KOGO?
•    dla osób bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, opiekuńczej, rehabilitacyjnej oraz wsparcia i edukacji zdrowotnej;
•    dla osób, które w okresie ostatnich 12 miesięcy korzystały ze świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia szpitalnego.
Wszyscy pacjenci w ocenie skali poziomu samodzielności Barthel muszą mieścić się w granicach 40-65 punktów oraz posiadać prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.
KTO WYPISUJE SKIEROWANIE?
•    lekarz podstawowej opieki zdrowotnej
•    w przypadku pacjentów po hospitalizacji lekarz udzielający świadczeń w szpitalu.
ILE WYNOSI CZAS POBYTU?
•    od 30 do 120 dni;
•    od 4 do 10 h dziennie;
•    5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku).
JAKI JEST ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ?
•    opieka pielęgniarska, w tym edukacja pacjenta dotycząca samoopieki i samopielęgnacji;
•    konsultacje z lekarzami specjalistami w dziedzinie rehabilitacji medycznej oraz geriatrii;
•    doradztwo w doborze odpowiednich wyrobów medycznych;
•    usprawnianie ruchowe;
•    stymulacja procesów poznawczych;
•    terapia zajęciowa;
•    działania edukacyjne dla rodzin;
•    wsparcie psychologiczne;
•    gorący posiłek.
ILE WYNOSI ODPŁATNOŚĆ?
•    pobyt jest bezpłatny.
GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ DODATKOWE INFORMACJE I ZŁOŻYĆ SKIEROWANIE?
•    sekretariat Centrum Pomocowego Caritas im. Jana Pawła II, ul. Fromborska 24 Gdańsk 
tel. 58 511 35 04

 

 

 

 Dokumenty do pobrania :

Regulamin DDOM

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w DDOM

zaŁ. nr 1 Oświadczenie uczestnika

zaŁ. nr 2Formularz zgłoszeniowy

zaŁ. nr 3 Deklaracja

zaŁ. nr 4Sierowanie i ocena

zaŁ. nr 5Oświadczenie - transport

zaŁ. nr 6 Formularz zgłoszeniowy

zaŁ. nr 7 Deklaracja

zaŁ. nr 8 Oświadczenie uczestnika

zał. nr 9 Regulamin dot. zwrotu kosztów dojazdu.

zał. nr 10 Wniosek o zwrot kosztów dojazdu.