Zakłady Opiekuńczo - Lecznicze

Miejsca wykonywania świadczeń:

  1. 80-389 Gdańsk, ul. Fromborska 24; rejestracja wniosków do ZOL Gdańsk : pon. - śr. 7.00 - 13.00;   czw.-pt.9.00-15.00
  2. 81-089 Gdynia, ul. Jęczmienna 8; rejestracja wniosków do ZOL Gdynia : 8.00-19.00

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy jest zakładem stacjonarnym udzielającym całodobowej opieki, obejmującym swym zakresem leczenie, pielęgnację i rehabilitację osób nie wymagających hospitalizacji oraz zapewnia im pomieszczenia i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia.

Zakładprzeznaczony jest głównie dla pacjentów, którzy:

Z wnioskiem o wydanie skierowania do zakładu może wystąpić osoba ubiegająca się o skierowanie do zakładu albo jej przedstawiciel. Do wniosku należy dołączyć ksero dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie zdrowotne lub legitymację emeryta/ rencisty. 

Miesięczną opłatę za pobyt w zakładzie ustala się w wysokości 70% miesięcznego dochodu, z tym, że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 250% najniższej emerytury, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.